Nabór na stanowisko - Asystent nauczyciela, klasa III
Dodane przez K@sia dnia 15 maj 2017 15:56
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Małocicach
o g ł a s z a
NABÓR NA STANOWISKO - ASYSTENT NAUCZYCIELA
w Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja w Małocicach

Przedmiot naboru:
 1. Stanowisko – asystent nauczyciela
 2. Miejsce wykonywania pracy: im. Macieja Rataja w Małocicach, klasa III
 3. Okres zatrudnienia: od 01.09.2017 r. do 22.06.2018 r.
 4. Zatrudnienie na zasadach określonych w Kodeksie Pracy
 5. Wymiar zatrudnienia: 30 godzin tygodniowo...

Rozszerzona zawartość newsa
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Małocicach
o g ł a s z a
NABÓR NA STANOWISKO - ASYSTENT NAUCZYCIELA
w Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja w Małocicach

Przedmiot naboru:
 1. Stanowisko – asystent nauczyciela
 2. Miejsce wykonywania pracy: im. Macieja Rataja w Małocicach, klasa III
 3. Okres zatrudnienia: od 01.09.2017 r. do 22.06.2018 r.
 4. Zatrudnienie na zasadach określonych w Kodeksie Pracy
 5. Wymiar zatrudnienia: 30 godzin tygodniowo
Niezbędne wymagania:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. posiadanie wykształcenia co najmniej na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz przygotowanie pedagogiczne.
 3. pełna zdolność kandydata do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 4. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta nauczyciela.
Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. kreatywność,
 3. obowiązkowość, rzetelność.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku asystenta nauczyciela:
Wsparcie nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w prowadzonych przez niego zajęciach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a szczególnie obowiązek realizacji zadań wskazanych przez nauczyciela w:
 1. realizowaniu programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się,
 2. respektowaniu trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń-szkoła-dom rodzinny,
 3. rozwijaniu predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka,
 4. kształtowaniu u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijaniu ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i dążeniu do prawdy,
 5. poszanowaniu godności dziecka; zapewnieniu dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijaniu samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej;
 6. wyposażeniu dziecka w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i sprawności matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów;
 7. dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata, w tym zagwarantowaniu mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich;
 8. sprzyjaniu rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym
Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. Adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 4. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia)
 6. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 7. Oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”, (zaświadczenie o niekaralności)
 8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Publicznych w Małocicach lub przesłać na adres Zespół Szkół Publicznych w Małocicach, ul. Wojska Polskiego 76, 05 – 152 Czosnów w terminie do: 5.06.2017 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko asystent nauczyciela w klasie III”.

Postępowanie kwalifikacyjne:
I etap – wstępna selekcja kandydatów – złożone oferty zostaną poddane analizie mającej na celu porównanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.
II etap – selekcja końcowa kandydatów: rozmowa kwalifikacyjna.
O zakwalifikowaniu się do II etapu, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Szkole.

UWAGA!
Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo do przedłużenia naboru w sytuacji, gdy w wyznaczonym terminie nie zgłosi się żaden kandydat.

Dyrektor Szkoły
Małgorzata Orlikowska